RACI یا رئیسی؟

RACI یا رئیسی؟
ابزار RACI در تیم‌های توسعه محصول چقدر کاربرد دارد؟