اسکرام چیست؟

اسکرام چیست؟
تعریف ساده از اسکرام و اینکه کجاها کاربرد دارد و چگونه کار می‌کند