تعداد کل لایک ها: ۴

✅ دانشجوی کارشناسی سیاستگذاری اجتماعی (برنامه‌ریزی اجتماعی و تعاون) دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران// عضو شورای مرکزی انجمن علمی سیاستگذاری اجتماعی//بدنبال خوب خوندن و خوب نوشتن در سیاستگذاری هستم.
می‌نویسیم تا نوشته باشیم
Lifelong learner
web & mobile developer at balvin.co